IBK Fotball fordeler sine inntekter på lagene. Det koster imidlertid å drive et lag, og hvert lag må selv utarbeide budsjett som forevises foreldre på foreldremøtet. Budsjettet må inneholde forslag til inntektsbringende arbeid. Hvert lag/lagenhet skal føre et oppfølgingsregnskap som presenteres for foreldrene på siste foreldremøte i sesongen. Ønsker lagene å delta på flere cuper enn det fotballavdelingen betaler, må lagene dekke dette selv. Ønsker lagene mer utstyr enn minimumsbehov, må også dette dekkes av lagene.

Hvert enkelt lag bestemmer selv hvilke utgifter som dekkes av lagkassa og hva som bør pålegges foreldre å betale. Vi anbefaler imidlertid dugnadsarbeid til å skaffe de nødvendige inntekter til lagene.

For å opprettholde riktig omsetning i klubben skal ALLE slike inntekter inn på konto for lagsregnskap. Hvert enkelt lag er ansvarlig for å føre oversikt over sine inntekter og utgifter og dokumentere disse for styret pr 30.06 og 31.12. Rapporten skal være styret i hende innen styremøtene i august og januar. De til enhver tid innestående beløp pr lag disponeres fritt av lagene, igjennom fotballstyret.

 

Refusjon av kostnader fra kasserer - rekvisisjon

Ingen leder utover styrets medlemmer/materialforvalter kan bestille eller kjøpe noe som helst på kreditt på IBK’s vegne. Dette er nødvendig for å holde oversikten.

Alt utstyr som skal tilfalle lagene, skal i utgangspunktet ordnes av materialforvalter. Dersom det er mest hensiktsmessig at lagleder selv skaffer utstyr, skal dette kun anskaffes mot rekvisisjon som fås av materialforvalter, kasserer eller leder. Utstyret skal hentes ut hos leverandør avhengig av sponsoravtalene til klubben. Regimet med rekvisisjon gir bedre oversikt over hva som anskaffes.