IF Birkebeineren fotball, i likhet med de fleste andre frivillige organisasjoner i Norge, baserer sin aktivitet på frivillig innsats fra sine medlemmer. Siden våre medlemmer i hovedsak er barn og unge, blir foreldrene en viktig ressurs. Foreldre er nødvendig for å drive idrettslaget. Foreldrenes oppgaver er mange og varierte, det kan være alt fra å være lagleder til å bake kake til sosiale samlinger og avslutninger, alle bidrag er verdifulle. Uten støtte og hjelp fra foreldrene vil drift av ethvert lag være meget vanskelig og nærmest umulig innenfor vår organisasjonsmodell. Ungene ønsker også i veldig stor grad at sine foresatte er med og viser interesse og engasjement.

Det er derfor viktig at alle lagledere klarer å etablere et godt forhold til foreldregruppa. For nye lag er det viktig at denne etableringen skjer umiddelbart etter oppstart. Det er også viktig med mange foreldre som kan dele på små, men viktige, oppgaver. Noen antar at det sikkert går greit å drive et lag alene et år eller to. Men – all erfaring viser at slike lagledere/trenere fort brenner ut og da kan det være vanskelig for nye å overta.

I de yngste årsklasser er alle tillitsvalgte, både trenere og lagledere, rekruttert fra spillernes foreldre. For de lagene som evt har eldre IBK spillere eller andre engasjert som trenere, er det ekstra viktig at foreldregruppa fungerer. Treneren er ansatt for å trene, ikke for å organisere det praktiske rundt laget. Et godt organisert lag vil gi treneren de beste rammer og oppgaven vil bli lystbetont og inspirerende. Stikkordet for vår kontakt med foreldre er full åpenhet. Det er ingen forhold i IBK fotball som ikke kan tas opp på foreldremøter og diskuteres i åpenhet. Dette gjelder blant annet:

  • økonomi
  • aktivitetsnivå
  • prinsipp for laguttak
  • andre forhold

Med dette utgangspunkt er det forsvarlig å si at vi forutsetter at foreldrene engasjerer seg hvis barna er aktive i IBK fotball.

Foreldremøter
Vi anbefaler å avholde tre foreldremøter og hver lagenhet finner sin form på dette. Det kan være lurt å avholde foreldremøter som følger:

  • Oktober/november for å avslutte sesongen, summere opp og etablere støtteapparat for neste sesong.
  • Februar/mars for å diskutere detaljer i kommende sesong, turer, cuper, terminliste og inntektsaktiviteter
  • Midt i sesongen ved behov.


For smålagene som har ”vinterfri” er det nyttig å etablere støtteapparat på foreldremøtet i november og så innkalle til et foreldremøte i februar/mars for å planlegge kommende sesong. Dette forutsetter at en del forhold er avklart i november, for eksempel deltakelse i cuper, antall spillere og lag, aktivitetsnivå m.m. Helt nye smålag avholder foreldremøte i april.

Foruten foreldremøtet, er det nyttig å holde en foreldrefest!

Det er av avgjørende betydning å bli enig om lagets driftsbudsjett på foreldremøtet. Det er foreldrene som selv må bidra til inntekter ved dugnadsarbeide og det er derfor viktig at de får bestemme hva de ønsker av penger og hva de ønsker å bruke det til.

Ved evt. dugnad er det av erfaring nyttig å prøve å få til dugnader hvor foreldregruppa og spillere kan arbeide sammen.

Representanter fra styrene i IBK er gjerne med på foreldremøter for å informere om organisasjonen. Dette er nyttig for å få kunnskap om IBK som en breddeklubb og ikke bare laget.

Foreldreengasjement blant innvandrerbefolkningen
For innvandrere kan det ofte være ekstra vanskelig å påta seg verv fordi mange ikke kjenner den norske organisasjonsformen, noen har språkproblemer, mange jobber på kveldstid osv. Det er derfor ekstra viktig at lagledelsen rundt hvert enkelt lag gjør en innsats for å informere og invitere innvandrerforeldre rundt sitt lag til å delta i klubbarbeidet.