Alle lagenheter skal bygge opp sitt støtteapparat. For de nye minilagene gjøres dette ved oppstart i Idrettskolen. For etablerte lag skal det avholdes foreldremøte etter sesongslutt og her etableres/vedlikeholdes neste sesongs støtteapparat. Selv om det er krav om ”minst tre rundt hvert lag”, er det ideelt med flere slik at oppgavene kan deles på flest mulig. Uansett om det trengs hjelp eller ikke på et aktuelt tidspunkt, er det viktig å få tak i de som ønsker å gjøre en jobb for laget og klubben. Gjennom dette engasjementet vil gjerne foreldre miste frykt for å ta på seg andre verv i klubben.

 

Instruks for lagsfunksjoner
For å melde på et lag til seriespill krever IBK fotball at det er etablert et støtteapparat med minimum tre voksne personer rundt laget. Disse personene skal ha roller som lagleder, trener og en støttefunksjon (foreldrekontakt).

 

Instruks for lagleder
Lagleder er kontaktperson for sitt lag og rapporterer til hovedlagleder for enheten laget tilhører.
Oppgavene som er listet under må utføres rundt hvert enkelt lag, og er lagleders ansvar.

 1. Styre lagets økonomi etter klubbens retningslinjer
 2. Følge opp laglister og kontingenter.
 3. Informere om forsikringsordning.
 4. Sørge for skademeldinger og eventuell legebehandling.
 5. Påmelding til seriespill, cuper og turneringer.
 6. Skrive årsberetning etter endt sesong.
 7. Kontroll på treningstider og kampoppsett.
 8. Kontroll på lagets utstyr.
 9. Organisere transport til bortekamper

 

Instruks for trener(e)
Treneren har sportslig ansvar for sitt lag.

 1. Skal planlegge og gjennomføre treninger.
 2. Skal lede laget når det spilles kamp

 

Støttefunksjon
Støttefunksjonen skal bistå lagleder og trener i deres oppgaver.
Andre oppgaver som bør/kan utføres rundt laget er:

 1. Gjennomføre dugnader internt i laget
 2. Organisere sosiale tiltak for laget og foreldregruppen
 3. Oppdatering av lagets hjemmeside
 4. Organisere mannskaper til fotballens fellesdugnader

 

Administrativ representant
Hvert lag skal hvert år ha minst en administrativ representant som deltar i administrative oppgaver i klubben. Roller og oppgaver organiseres og følges opp av fotballstyret. Eksempel på oppgaver kan være organisering i forbindelse med Disco, Cup, Fotballskole og annet


PS! Det er anbefalt at laget etablerer et bredt engasjement i foreldregruppen og fordeler oppgaver internt.

 

Forpliktelser overfor fotballkretsen

Som lagleder er du forpliktet til å:

 1. møte opp til alle terminfestede kamper
 2. sørge for kampleder / dommer til hjemmekamper (kontakt dommeransvarlig)
 3. følge med på fotballsidene til www.ibk.no for viktige meldinger

Brudd på disse forpliktelsene fører til at klubben får relativt store bøter som kan bli belastet det enkelte lag.